Våra metoder och behandling

Arbetsmetoder och behandlingsmodeller 

Verksamheten arbetar med motiverande och jag stärkande inslag med bland annat hjälp av motiverande samtal (MI) och lösningsfokuserat arbetssätt. Insatserna utgår från en individuell behandlingsinsats med där man med utgångspunkt i flickans behov och dennes faktiska situation planerar insatser och behandling tillsammans med flickan.

Vid behov av terapi så erbjuder verksamheten kognitiv beteendeterapi (KBT). I terapin arbetar flickan tillsammans med terapeuten med att skapa individuella strategier och verktyg som är anpassade för just flickans aktuella situation eller problematik. Målet är att flickan bättre ska kunna hantera stress oro, tankar, känslor och beteenden som har sin grund i hedersrelaterade utsatthet, hot eller våld. 

Metoden används i kombination med trygga ramar, fast struktur, regelbundenhet, lugn miljö. Den lugna miljö är något som verksamheten lägger mycket stor vikt på och kompetent personal med gemensamt förhållningssätt. Personalen i verksamheten har regelbundet kunskapsutbyte om flickorna som är inskrivna i verksamheten. 

Verksamheten har behandlingskonferenser varje vecka där varje flickans placering har fortskridit och hur behandlingen har påverkat i avseende utveckling och framsteg samt vilka svårigheter och behov som kvarstår. 

Personal har överlämningar mellan skiften så att kunskap om flickan förs vidare. Syftet är att alla som har kontakt med flickan dess vardag får information och kunskap om flickans utveckling, framgång och faktiska behov av vård och behandling.