Verksamhetsbeskrivning – vilka är vi och våra behandlingsmetoder

VILKA ÄR VI?

Villa Ljungbacke är en verksamhet som startades av en socionom som har arbetat inom socialtjänsten i ca 15 år med barnavårdsutredningar, våld i nära relationer och hedersrelaterade våld. Den samlade erfarenheten vi fått från våra yrkesliv gav oss kompetenser och kunskaper som kunde riktas i en annan typ av verksamhet, till slut blev resultatet Villa Ljungbacke skyddat boende för våld utsatta flickor, kvinnor och deras barn.

Vi som arbetar på Villa Ljungbacke har bredd och variation i form av utbildning och erfarenhet. Utbildningskompetenser inom gruppen är socionom, socialpedagog, Psykoterapeut steg 1, lärare och boendeassistent. Gemensamt för oss är att vi har stor kunskap och erfarenhet av hedersproblematik och våld i nära relationer. 

Vi erbjuder ett familjeliknande boende med bara fem platser. Boendet befinner sig i en lantlig miljö, samtidigt som det tar 7 minuter med direktbuss till stadskärna. Boendet består av en välanpassad villa om 200 m2. Varje kvinna åtnjuter ett eget rum och delar kök, vardagsrum, dusch/WC och aktivitetsrum med de andra boende. Boendet är bemannat dygnet runt..


VÅRA FÖRHÅLLNINGSSÄTT ATT BEDRIVA ARBETET

De flickor och unga kvinnor och kvinnor med barn som söker hjälp är allvarligt psykiskt skadade genom det de har varit med om, att de är mycket sköra, med ett lågt självförtroende efter år av kritik och hot, och att det blir ytterligare en krisreaktion efter att de har lämnat sina familjer och försöker att bryta alla de starka band som har bundit dem till familjen.
Kvinnorna kämpar med svåra kriser och med känslor av sorg, förlust, skuld och ensamhet, och de frågar sig själva många gånger om det ändå inte var deras fel. Om de hade kunnat bete sig annorlunda. Det är kvinnor som behöver mycket stöd för att leva med sitt förflutna, för att stärka sitt självförtroende och ta till sig en ny världsbild, där kvinnor har rättigheter och värde, där individen har frihet, men därmed också ansvar för sitt eget liv och sina egna beslut.
Men den allra största krisen är att sakna familjen, både föräldrar och syskon, att leva utan den täta gemenskapen, den ständiga närvaron av människor, att försättas i en ensamhet, som de aldrig tidigare har upplevt.

Utifrån det använder vi oss av Maslows behovstrappa som bygger på olika steg och olika behov hos de placerade flickor och kvinnor.

Steg 1: 

Grundläggande behov av omsorg. Vi har en daglig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet i vardag. Personalen finns alltid där för att upprätthålla ramarna, motivera, uppmuntra och stötta i den dagliga sysselsättningen. Men också för att trösta och finnas nära när sorgen gör sig påmind.

Steg 2:

Trygghet och säkerhet. Villa Ljungbacke är en plats där de som bor hos oss ska känna sig säkra och trygga. Trygg ska man också vara i sin egen kropp och i sin ensamhet. Vi jobbar kontinuerligt med skyddsbedömningar samt tränar våra flickor och kvinnor att skydda sig själva både fysiskt och psykiskt.

Vi utför en skyddsutredning som innehåller hot- och riskbedömning med hjälp av strukturerade bedömningsinstrument som vi själva har utarbetat. 

Steg 3:

Gemenskap och bearbetning av livssituationen:

När flickan/kvinnan har fäst in i gemenskapen på Villa Ljungbacke och tryggheten kommer, påbörjas fasen att bearbeta livssituationen. Under den här perioden behöver hon stöd i form av samtal och fysisk närvaro för att få möjlighet att bearbeta de traumatiska händelser hon har gått igenom. Hon behöver få bekräftelse på sitt eget värde och vägledning i att uppleva sig själv som en egen person med egna behov. Hon måste också få stöd och vägledning i att reflektera över varför hon har lämnat sin familj. I de fall det är möjligt jobbar vi även med familjemedlemmarna runt flickan för att de så småningom ska kunna ha någon form av relation.

Steg 4:

Makt och status, stärka självkänsla och identitet:

Förhållningssättet gentemot de som bor på Villa Ljungbacke är en stark tro på dem som individer. Vi uppmärksammar och bekräftar deras individualitet och personliga tillgångar, vi uppmuntrar och bekräftar deras drömmar och stöttar till förverkligande och konkreta mål. Detta ger starkare självkänsla och större möjligheter att hitta sina egna behov. Vidare ger detta dem större chans att värdera sig själv högre och göra egna val.

Steg 5: Självförverkligande, Utbildning, utveckling och meningsfull fritid:

Alla flickor/kvinnor på Villa Ljungbacke har en daglig sysselsättning i form av skola, praktik eller jobb. Vi tränar mötesstruktur, demokratiskt beslutsfattande, att uttrycka sig och argumentera för sin åsikt genom att varje vecka ha ett husmöte. Vi uppmuntrar flickorna/kvinnorna att engagera sig i någon form av fritidssysselsättning för att bejaka de intressen och talanger hon har. 

Villa Ljungbacke skyddat boende har ett särskilt fokus på medföljande barn, och erbjuder dessa samtalsstöd utifrån ålder och mognad, en egen kontaktperson, stöd i att upprätthålla en fungerande vardag, som förskola och skolgång samt aktiviteter och utflykter. Genom att erbjuda en strukturerad och stabil tillvaro skapar vi en känsla av trygghet och välmående för barnen.